Breaking News

การขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 4

เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน...
ภายใต้กรอบวงเงินฯ 6.28 ลบ. สามารถยื่นใบสมัครและไฟล์รายการคำนวณได้ทางอีเมล์ [email protected]

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ รอบที่ 4
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเอกสารการสมัคร
กำหนดเปิดรับใบสมัคร ในรอบที่ 4
ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 65 เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุน
หลักเกณฑ์การพิจารณา First come, First served

อาคารที่ได้รับมาตรฐาน

MEA Energy Awards

8 ประเภทอาคาร มีดังนี้

โรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน,

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต,

โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวก

ดูรายชื่อทั้งหมด

การไฟฟ้านครหลวง
เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการ MEA เฟส 2
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6
เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์

MEA Energy Awards

กำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.
เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คู่มือประเมินอาคารใบสมัคร

อาคารกลุ่มเป้าหมาย

การจัดการประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ในปีนี้ ได้เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน. จำนวน 8 ประเภทอาคาร

โรงพยาบาล
อาคารโรงพยาบาล
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
โรงแรม
อาคารโรงแรม
อาคารมหาวิทยาลัย
อาคารมหาวิทยาลัย
สำนักงาน
อาคารสำนักงาน
อาคารโรงเรียน
อาคารโรงเรียน
อาคารศูนย์การค้าและ ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านสะดวกซื้อ
ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

ข่าว/กิจกรรม

MEA Privilege