5. เอกสารการสมัครและการยื่นใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนฯ

การขอรับเงินสนับสนุน Hits: 462

5.1 เอกสารขอรับเงินสนับสนุนฯ ประกอบด้วย

5.1.1 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน คลิกที่นี่) ทั้งนี้ใบสมัครต้องลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนาม ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรืออาคาร ซึ่งสามารถรับรองเอกสารและปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนของโครงการฯได้

5.1.2 ไฟล์รายการคำนวณ (Excel) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

5.1.3 เอกสารประกอบอื่นๆ

ในกรณีที่อาคารมีความประสงค์จะยื่นขอรับการสนับสนุนในมาตรการเปลี่ยนปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง (PMP) หรือมาตรการเปลี่ยนพัดลมประสิทธิภาพสูง (FAN) จะต้องแนบสำเนาใบเสนอราคาเบื้องต้นจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย สำหรับมาตรการอื่นๆ อาคารอาจแนบ ใบเสนอราคา เอกสารแสดงยี่ห้อ และรุ่น ประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ มาด้วยได้ (ถ้ามี)

5.2 กำหนดการยื่นใบสมัคร

Print

Related Articles