5. เอกสารการสมัครและการยื่นใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนฯ

5.1 เอกสารขอรับเงินสนับสนุนฯ ประกอบด้วย

5.1.1 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน คลิกที่นี่) ทั้งนี้ใบสมัครต้องลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนาม ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรืออาคาร ซึ่งสามารถรับรองเอกสารและปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนของโครงการฯได้

5.1.2 ไฟล์รายการคำนวณ (Excel) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

5.1.3 เอกสารประกอบอื่นๆ

ในกรณีที่อาคารมีความประสงค์จะยื่นขอรับการสนับสนุนในมาตรการเปลี่ยนปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง (PMP) หรือมาตรการเปลี่ยนพัดลมประสิทธิภาพสูง (FAN) จะต้องแนบสำเนาใบเสนอราคาเบื้องต้นจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย สำหรับมาตรการอื่นๆ อาคารอาจแนบ ใบเสนอราคา เอกสารแสดงยี่ห้อ และรุ่น ประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ มาด้วยได้ (ถ้ามี)

5.2 กำหนดการยื่นใบสมัคร

  • อาคารที่มีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร สามารถยื่นใบสมัครและไฟล์รายการคำนวณ ได้ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตามวันและเวลาที่กำหนด เท่านั้น
  • รอบที่ 1 (งบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 10 ล้านบาท) เปิดรับสมัครตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุน
  • รอบที่ 2 (งบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 3.9 ล้านบาท) เปิดรับสมัครตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ของวันที่ 20 ส.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุน

Print   Email

Related Articles