3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร มีดังนี้

3.1 ทางโครงการฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนแต่ละมาตรการ รวมเงินสนับสนุนการลงทุนสูงสุดแห่งละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเงินสนับสนุนการลงทุนจะประเมินจากค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินราคากลางตามที่โครงการฯ กำหนด

3.2 มาตรการที่ให้การสนับสนุนจำนวน 8 มาตรการ โดยมีรายชื่อและนิยาม ดังนี้

# ชื่อมาตรการ รหัสมาตรการ นิยาม
1

เปลี่ยนหลอด LED

LED

การติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอดเดิมในอาคารที่ใช้เทคโนโลยีอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่า

2

ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD)

VSD

การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ หรือพัดลมเดิม ในอาคารที่ไม่มีการปรับความเร็วรอบ หรือปรับความเร็วรอบด้วยวิธีอื่น         ที่สิ้นเปลืองพลังงานสูงกว่า

3

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

AC

การเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่ใช้งานในอาคารด้วยเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงหรืออินเวอร์เตอร์

4

เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง (Chiller)

CH

การเปลี่ยนทดแทนเครื่องทำน้ำเย็นเดิม หรือเครื่องปรับอากาศเดิมด้วยเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง

5

เปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

MOT

การเปลี่ยนทดแทนมอเตอร์เดิม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

6

ติดตั้งปั๊มความร้อน
(
Heat Pump) 

HP

การผลิตน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อนทดแทนการผลิตน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า

7

เปลี่ยนปั๊มน้ำ
ประสิทธิภาพสูง

PMP

การเปลี่ยนทดแทนปั๊มน้ำ (หรือปั๊มน้ำพร้อมชุดขับเคลื่อน) เดิม ด้วยปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง (หรือปั๊มน้ำพร้อมชุดขับเคลื่อน) ประสิทธิภาพสูง

8

เปลี่ยนพัดลม
ประสิทธิภาพสูง

FAN

การเปลี่ยนทดแทนพัดลม (หรือพัดลมพร้อมชุดขับเคลื่อน) ที่ใช้ระบบปรับอากาศหรือระบบระบายอากาศเดิม ด้วยพัดลม (หรือพัดลมพร้อมชุดขับเคลื่อน)ประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ไม่รวมพัดลมประเภทที่ใช้ในบ้านพักอาศัย

 3.3 สิทธิ์ในการอ้างอิงผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการเป็นสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในกรณีที่อาคารได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นร่วมด้วย แหล่งทุนอื่นจะต้องไม่อ้างสิทธิ์ในผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ทาง กฟน. มีสิทธิ์ยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนการลงทุนให้กับอาคารได้

3.4 มาตรการที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน ต้องเป็นมาตรการที่ดำเนินการหลังการยื่นขอรับการประเมินรับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้วเท่านั้น และอาคารต้องแจ้งให้โครงการฯ เข้าสำรวจ และตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง

3.5 อาคารจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้แล้วเสร็จ และมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานตามมาตรฐานวิธีการตรวจวัดของโครงการฯ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

3.6 งวดการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการลงทุน กฟน. จะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับอาคารเพียงงวดเดียว ภายหลังจากที่อาคารดำเนินมาตรการการแล้วเสร็จและมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานแล้ว โดยระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายของ กฟน.
ในกรณีที่มีการดำเนินมาตรการไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด ทางโครงการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุนการลงทุนฯ เฉพาะส่วนที่เสร็จสมบูรณ์และตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้แล้วเท่านั้น

3.7 อาคารที่ดำเนินมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ตรงตามรายละเอียดในใบสมัครที่ยื่นต่อโครงการฯ (เช่น จำนวน คุณสมบัติ คุณลักษณะ ของเครื่องจักรอุปกรณ์) ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ปรับลดหรือยกเลิก เงินสนับสนุนการลงทุนที่ให้กับอาคาร

3.8 อาคารต้องดำเนินการส่งสำเนาเอกสารการสั่งซื้อ หรือหนังสือสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการปรัปรุงให้กับโครงการฯ ภายใน 1 เดือน หลังจากมีการสั่งซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์

3.9 ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง โดยทางอาคารต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ

3.10 อาคารต้องนำส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินมาตรการ ให้ทางโครงการฯ รับทราบทุกเดือนจนกว่าอาคารจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3.11 ทางโครงการฯ สามารถนำข้อมูลซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินมาตรการไปเผยแพร่ได้

3.12 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ในกรณีที่อาคารไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนฯของโครงการ ทาง กฟน. อาจพิจารณาไม่จ่ายเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอาคารได้

อาคารที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์
กลุ่มการขอรับเงินสนับสนุนฯได้ โดยสแกนที่ QR Code


Print   Email

Related Articles