2. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน

2.1 เป็นอาคารที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และผ่านการประเมินอาคารประเหยัดพลังงานของ กฟน. ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เท่านั้น

2.2 เป็นอาคารที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

และอยู่ระหว่างรอผลการประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS อาคารมีสิทธิ์ในการยื่นสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนได้ แต่ทั้งนี้ หากอาคารได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน แต่ภายหลังพบว่าอาคารไม่ผ่านการประเมินและไม่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS สิทธิ์การได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ของอาคารจะสิ้นสุดลง

หมายเหตุ:
1. หากอาคารใดยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการมาก่อน ต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายในวันที่ 17 ส.ค. 2564 ไม่เกินเวลา 17:00 น. เท่านั้น หากเกินวันและเวลาดังกล่าว อาคารจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
2. อาคารใดที่อยู่ระหว่างรอนัดหมายประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และได้ยื่นขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2 นี้จะต้องได้รับการเข้าทวนสอบข้อมูลในใบสมัคร และการตรวจวัด คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ภายใน 15 วัน ก่อนวันประชุมพิจารณากรอบวงเงินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หากอาคารของท่านไม่สามารถดำเนินการให้ทางโครงการฯ เข้าอาคารเพื่อทวนสอบข้อมูลและตรวจวัด IAQ ได้ ภายใน15 วันก่อนการประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สิทธิ์ในการได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ของอาคารจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


Print   Email

Related Articles