1. หลักการและเหตุผล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6”

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority: MEA) ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” เพื่อให้เจ้าของอาคารในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการไฟฟ้านครหลวง ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 ภายใต้การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building : 2013-2017

สำหรับปี 2564 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องในโครงการฯปีที่ 6 (ระยะที่ 2) ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเป็นหลักโดยไม่มีการแข่งขันเพื่อค้นหาอาคารดีเลิศเช่นที่ผ่านมา โครงการฯ ปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานการใช้พลังงานที่เหมาะสมสำหรับอาคารประเภทต่างๆ จึงได้จัดการประเมินอาคารขึ้น เพื่อมอบ ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index : Management of Energy Achievement Index) และ ด้านคุณภาพของอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality) มีอาคารกลุ่มเป้าหมาย 8 ประเภทอาคาร ประกอบด้วย

1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล
2) ประเภทอาคารโรงแรม
3) ประเภทอาคารสำนักงาน
4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย
7) ประเภทอาคารโรงเรียน
8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

ทั้งนี้ กฟน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคารในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทาง กฟน. จึงได้มีการสนับสนุนการลงทุนแก่อาคารในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์พลังงาน MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ


Print   Email

Related Articles