ขอรับเงินสนับสนุน

1. หลักการและเหตุผล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6”

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority: MEA) ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” เพื่อให้เจ้าของอาคารในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการไฟฟ้านครหลวง ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 ภายใต้การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building : 2013-2017

2. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน

2.1 เป็นอาคารที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และผ่านการประเมินอาคารประเหยัดพลังงานของ กฟน. ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เท่านั้น

2.2 เป็นอาคารที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร มีดังนี้

4. ขั้นตอนดำเนินการ

ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6”

5. เอกสารการสมัครและการยื่นใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนฯ

5.1 เอกสารขอรับเงินสนับสนุนฯ ประกอบด้วย

5.1.1 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน คลิกที่นี่) ทั้งนี้ใบสมัครต้องลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนาม ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรืออาคาร ซึ่งสามารถรับรองเอกสารและปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนของโครงการฯได้

5.1.2 ไฟล์รายการคำนวณ (Excel) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

6. หลักเกณฑ์การพิจารณา

  • โครงการฯ จะพิจารณาใบสมัครตามลำดับการยื่นใบสมัครก่อนหลัง (First come, first served) โดยยึดถือตามเวลาที่ปรากฎในกล่องจดหมาย (Inbox) ของอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเงินสนับสนุนการลงทุนจะถูกจัดสรรจนครบตามวงเงินงบประมาณในรอบนั้นๆ
  • หากข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินสนับสนุนนในมาตรการนั้นๆ
  • โครงการฯ จะประกาศผลการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ www.meaenergyawards.info

7. การประกาศผล

โครงการฯ จะประกาศผลการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ www.meaenergyawards.info